img.jpg, 29kB


S ohledem na čl. 25 odst. 3 Pravidel profesionální etiky a soutěže advokátů České republiky je níže uveden pouze orientační přehled cen právních služeb. Konkrétní odměna za poskytované právní služby je stanovena po dohodě s klientem s přihlédnutím k časové a obsahové náročnosti a k potřebám a finančním možnostem klienta. Klient je vždy předem informován o předpokládaném rozsahu právních služeb a odhadovaném rozsahu nákladů hotových výdajů, cestovních výdajů a náhrady za promeškaný čas. V případě dlouhodobější spolupráce lze sjednat slevu z ceny právních služeb či lze sjednat měsíční paušální odměnu. K ceně právní služby se připočítává zákonem stanovená sazba DPH.

A. ODMĚNA:

1. ODMĚNA ČASOVÁ
1.1. Konzultace (osobní/telefonická): od 500 Kč za prvních 30 minut, a dále pak od 1.500 Kč za každou další započatou hodinu.
1.2. Ostatní právní služby: v závislosti na složitosti věci a dle povahy věci od 1.500 Kč za každou započatou hodinu.
Časová odměna za právní službu je určena časem reálně využitým při poskytnutí právní služby klientovi.

2. ODMĚNA SMLUVNÍ PEVNÁ
2.1. V běžných občanských záležitostech: od 3.000,- Kč
2.2. V podnikatelských záležitostech: od 5.000,- Kč
Smluvní pevná odměna je sjednávána pevnou částkou za komplexní vyřízení právní věci, jejíž výše je s klientem předem dohodnuta. Sjednává se zpravidla ve věcech, v nichž lze předem určit celkový rozsah činnosti - např. veškeré úkony při rozvodu manželství či vypořádání společného jmění manželů, veškeré úkony při zrušení obchodní korporace apod.

3. ODMĚNA ÚKONOVÁ
3.1. V běžných občanských záležitostech: od 1.000,- Kč
3.2. V podnikatelských záležitostech: od 2.000,- Kč
Určuje se dle počtu úkonů právní služby, které v konkrétní právní věci budou pro klienta učiněny.
3.3. Prohlášení o pravosti podpisu: 30,- Kč / 1 podpisu.
3.4. Autorizovaná konverze dokumentu: 30,- Kč / 1 strana.

4. ODMĚNA PODÍLOVÁ
Odvozuje se od výsledku sporu určitým předem dohodnutým podílem na přisouzené částce či podílu na hodnotě přisouzené věci.

5. ODMĚNA DLE ADVOKÁTNÍHO TARIFU
Pro stanovení výše odměny se použije vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb ve znění pozdějších předpisů (advokátní tarif), která upravuje tzv. mimosmluvní odměnu.


B. NÁHRADA HOTOVÝCH VÝDAJŮ, NÁHRADA CESTOVNÉHO A NÁHRADA ZA PROMEŠKANÝ ČAS

1. NÁHRADA HOTOVÝCH VÝDAJŮ
Součástí odměny nejsou náklady na soudní a jiné poplatky, na znalecké posudky, odborná vyjádření, překlady, poštovné, opisy, fotokopie apod. Nedohodne-li se advokát s klientem na jiné paušální částce jako náhradě výdajů na vnitrostátní poštovné, místní hovorné a přepravné, činí tato částka 300,- Kč na jeden úkon právní služby.

2. NÁHRADA CESTOVNÍCH VÝDAJŮ
Dále nejsou součástí odměny cestovní náklady na použití vlastního osobního vozidla advokáta, pokud bude třeba provést úkon v místě, které není sídlem advokáta. Výše cestovních nákladů činí 8,- Kč/1 km, není-li dohodnuto jinak.

3. NÁHRADA ZA PROMEŠKANÝ ČAS
Součástí odměny advokáta není také náhrada za čas promeškaný v souvislosti s poskytnutím právní služby při úkonem prováděných v místě, které není sídlem advokáta, za čas strávený cestou do tohoto místa a zpět. Tato náhrada činí 200,- Kč za každou i jen započatou půlhodinu, není-li dohodnuto jinak.

jana.png, 32kB

Mgr. Jana Rybová Kunčarová
advokát

Naším cílem je:

Subjekt pověřený mimosoudním řešením spotřebitelských sporů mezi advokátem a spotřebitelem je:

Česká advokátní komora (www.cak.cz).
Copyright @2013 jrk-advokat.cz